27-03-12

INTERVIEW WITH FIRE CHIEF JAVIER MAINAR

Firehouse Magazine is één van de meest voorname bladen in de Amerikaanse vakliteratuur. In de editie van Maart 2012 staat er een klein interview met de Fire Chief van SDFD, Javier Mainar.

 

Javier Mainar is een man met 32 jaar ervaing binnen het korps van San Diego en in 2009 werd hij de 16de Officier-Dienstchef. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij Assistant Chief voor de Support Services, met Logistiek, Communicatie, Preventie en Administratie als directe verantwoordelijkheden. Mainar begon zijn loopbaan als brandweerman en klom op tot Battalion Chief in Operations. Hij werkte ook als brand- en explosievendeskundige bij het Metro Arson Strike Team (MAST), als HRM officier en als planningsofficier voor het USAR team. Tijdens de bosbranden van 2007 was Mainar de Incident Commander, bevelvoerend officier in operaties voor de grootste bosbrand gekend in de geschiedenis van San Diego. Als Officier-Dienstchef geeft hij leiding aan een korps van 1200 brandweermannen, strandredders, medisch personeel en burgerpersoneel met een totaal budget van net onder de 200 000 000$. Mainar heeft een associate's degree aan het Miramar College en een bachelor of arts degree in public administration aan de San Diego State University. Het interview werd afgenomen door Firehouse Magazine Editor-in-Chief Harvey Eisner.

 

Hoe komt het dat de inwoners van San Diego nooit achter de politieke legislatuur staan als het gaat om extra belastingen aangaande veiligheid, in zowel hun stad als county?

San Diegans zijn nogal conservatief als het gaat om belastingen voor openbare diensten. De recessie van de afgelopen jaren, de extra-legale voordelen voor de medewerkers van openbare diensten en het wantrouwen in de politiekers hebben de kiezers meer dan ooit afkerig gemaakt voor belastingsverhogingen om hun veiligheid te verhogen. Na de bosbranden van 2007 werd er een voorstel gestemd om meer middelen en personeel voor de brandweerdienst. Voor de stad van San Diego werd dit voorstel gestemd maar het kon geen goedkeuren vinden binnen de county. Meer recent werd er een gelijkaardig voorstel gestemd met enkele belastingsverhoging voor de stad San Diego maar deze werd ook afgekeurd door de kiezers.

Zelfs na 2 "100 jaar branden" in 4 jaar tijd, is de bevolking niet apathisch voor het niveau van bescherming?

Ik denk niet dat de meeste mensen apathisch zijn over de veiligheid wegens een potentieel gevaar ten gevolge van bosbranden, maar aangezien er maar een klein percentage van de bevolking echt aan de rand van bossen, heiden,...wonen denken de meesten dat de kans op directe impact door bosbranden zeer klein is en niet opgaat tegen hogere belastingsmaatregelen. Dit is geen leugen, gelet op het feit dat mensen het niet gemakkelijk hebben in deze economische tijden om zelfs te voorzien in andere fundamentele zaken. Ik denk hetzelfde voor de mensen die nog nooit in aanraking kwamen met de hulpdiensten en welke verwachten er ook niet direct met in aanraking te komen in de toekomst. Uiteraard komt de meeste steun van de mensen welke wel regelmatig gebruik maken van onze diensten.

Er zijn 47 brandweerposten welke een stad beschermen van 331 square Miles, met een kwart daarvan aan bossen, heiden,... Recente studies toonden aan dat er 19 nieuwe posten nodig zijn. Is dit mogelijk met de economie van vandaag?

We hebben onlangs de hulp ingeroepen van Citygates Associates om een Standards of Response Coverage Deployment Study uit te voeren. Uit hun analyse bleek dat, gelet op het uniek karakter van San Diego met tal van kleine wegen gesplitst door canyons, het financieel niet kies was om het aantal posten te bouwen zoals voorzien in de NFPA 1710. Dit resulteerde in een aangepast model van de NFPA 170 met een responstijd van 7.30 minuten, van tijd van oproepontvangst tot aankomst ter plaatse. Gelet op deze maatregel, Citygate Associates besloot dat de huidige 47 posten 19 "gaten" lieten in de dekking. Tien van deze gaten zijn groot genoeg welke de bouw van een kazerne verantwoorden, en negen ervan kunnen gedekt worden door een alternatief concept welke we de Fast Response Squads hebben genoemd. (een kleine autopomp met een bemanning van 2) Om aan al deze maatregelen te kunnen voldoen hebben we zo'n 98 000 000$ nodig en moet het jaarlijks werkingsbudget toenemen met zo'n 41 000 000$. De aanbevelingen werden door de City Council opgenomen in een vijfjarenplan. Dit alles is wel al een serieuze stap om een plan te hebben, er is nog altijd de nood om geld te vinden. 

Eisen er vele posten renovatie? Is er een budget beschikbaar? 

Sommige van onze brandweerposten tonen hun leeftijd en zijn toe aan renovatie of zelfs vernieuwing. Er bestaan plannen, of er zijn er in ontwikkeling, voor verschillende van onze posten maar gelet op het krappe budget is er maar weinig ruimte om aan deze plannen te beginnen. San Diego is hierop dan naar de beurs gestapt om op deze manier geld te vinden voor de achterstand van renovatieprojecten. Hopelijk zien we hierin wat activiteit in de komende 2 jaar. 

Het korps telt 200 brandweermannen minder dan enkele jaren geleden. Zijn er nieuwe aanwervingen in het verschiet? 

Ons personeelsbestand telt zo'n 100 man minder door een beslissing van het management. In plaats van mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten of andere horizonten gingen verkennen te vervangen, werd er besloten om deze plaatsen op te vullen met overuren. Dit was een kostenbesparende maatregel aangezien het goedkoper is iemand in overuren te laten werken dan een nieuwe werknemer met alle voordelen aan te werven. Tijdens de laatste twee jaren hebben we geen nieuwe lichting brandweermannen meer gehad maar we krijgen een nieuwe lichting in juli 2012. Een inschrijvingsperiode van 1 week bracht zo'n 4800 kandidaturen op voor zo'n 30 à 60 functies in de komende twee jaar. 

In juni werd er een wetsvoorstel ingediend welke het gekende pensioenplan zou vervangen door een 401(k)-type program. Hoe zal dat het korps beinvloeden?

Een voorstel tot een Comprehensive Pension Reform (CPR) werd ingediend en is gesteund door de Burgemeester en verschillende leden van de City Council. Als dit voorstel door de kiezers wordt goedgekeurd, zal dat een einde betekenen van het gekende pensioenplan voor alle nieuwe ambtenaren, uitgezonderd de agenten van politie, en zal het vervangen worden door eeen 401(a) plan, iets gelijkaardigs aan het 401(b) plan. Wat het resultaat van de laatste werving recruten zal zijn is nog niet geweten maar wat ik wel weet is dat we steeds een groot aantal kandidaten zullen hebben voor onze vacatures. We zullen mogelijks wel veel van onze leden zien die eerst hun CV aandikken bij SDFD om dan naar andere diensten in Californië te gaan werken, diensten die nog wel met het gekende pensioenplan werken. Als dit zich zou voordoen, zal onze opleidingskost verhogen en zullen we voor de uitdaging staan om dezelfde hulpverlening te bieden als nu, met ervaren personeel.

In het verleden moest het korps elke dag verschillende wagens sluiten. Hoe heeft het korps het geld gevonden om alle eenheden toch operationeel te houden?

Over een periode van 17 maanden sloten we elke dag 8 van onze 47 autopompen om zo een 11.5 miljoen $ aan overuren te besparen. Gelet op de slechte uitruktijden en het groeiende wantrouwen en schrik van de gemeenschap (welke direct aangesproken werd), vond de Burgemeester en de City Council het nodig om dit project stop te zetten en nieuwe inkomsten te zoeken. Gelukkig kwam aan dit project een einde op 1 juli 2011 wanneer de City Council ons 11.5 miljoen $ vond om ons budget te verhogen en de eenheden operationeel te houden.

Het korps gebruikt het Naval Training Center (NTC) voor opleidingen, de US Navy laat het gebruik ervan toe. Dit complex kan echter gebruikt worden voor andere stadsdiensten. Zijn er plannen voor een verhuis van de training academy of voor het gebruik van satelietscholen?

Als de stad San Diego de gebouwen van het Regional Public Safety Training Institute aan het NTC zal nodig hebben, moeten we uitkijken om zowel de brandweerdienst als de politiediensten elders te herbergen. Moest dit zich voordoen, dan zie ik het als een mogelijkheid om te gaan samenwerken met andere brandweerdiensten in de regio om 3 tot 4 brandweerscholen op te richten in de regio. Op deze manier kunnen we ook de tijd van het aantal eenheden dat uit dienst gaat om van en naar een centrale brandweerschool te rijden beperkern. Op deze manier kunnen we meer tijd besteden aan training, kunnen we onze uitruktiijden respecteren en kunnen we kostenbesparend werken door een samenwerking met andere diensten.

Er is een constructie-boom in de downtown area. Voldoet het korps aan de grote getallen van hoogbouw die er dagelijks bijkomen?

Momenteel tellen we 205 gebouwen in de klasse hoogbouw, vele daarvan staan in het centrum van de stad, een gebied waar geen nieuwe brandweerposten bijkwamen sinds 1971. Twee nieuwe posten werden voorzien om de uitbreiding van het stadscentrum en de hoogbouw te beantwoorden. Het budget hiervoor werd gepland uit herontwikkeling. De constructie van deze posten echter wordt nu bedreigd door een maatregel van de Gouverneur. Het is nu af te wachten wat de impact van deze maatregel zal zijn en hoe we een manier vinden om deze posten alsnog te bouwen.

Met de aanwezigheid van een "county-brandweerdienst", hoe zal het stedelijk brandweerkorps samenwerken met het korps van de county en andere nabijgelegen brandweerdiensten?

Er zijn meer dan 50 brandweerdiensten in San Diego County. De county wil verschillende kleinere brandweerdiensten consolideren tot één dienst welke werkt met één groot budget. Dit zal het aantal kleinere korpsen dus serieus terugbrengen en serieus kostenbesparend werken. Gelet op het feit dat er welbepaalde samenwerkingsakkoorden bestaan, zijn Fire Chiefs in de regio steeds bezig om alsmaar een betere samenwerking en hulpverlening te bieden. Als voorbeeld van een grote stap voorwaarts kunnen we de link tussen verschillende noodcentrales aanhalen. Op deze manier kon men kostenbesparend werken, werd de "grens" van het grondgebied weggevaagd en kwamen de snelste en dichtstbijgelegen eenheden ter plaatse. We zijn ook bezig met bepaalde standaard operatieprocedures aan te maken zodat we allen op dezelfde manier en met hetzelfde materiaal kunnen werken.

 

 

 

 

mainar.jpg

 

 

 

Javier Mainar, a firefighter with 32 years of experience in the San Diego, CA, Fire-Rescue Department, became its 16th fire chief in 2009. Previously, he was assistant fire chief for Support Services, overseeing Logistics, Fire Communications, Fire Prevention and Fiscal and Administrative Services. Mainar began his career as a firefighter and rose through the ranks to battalion chief in Operations. He was also a supervising fire and bomb investigator with the Metro Arson Strike Team (MAST), human resources officier and plans officer for the urban Search and Rescue (USAR) team. During the 2007 wildfires, Mainar was the city's incident commander, directing firefighting operations within the city in San Diego's history. As chief, he directs a department of more than 1200 firefighters, lifeguards, paramedics, emergency medical technicians and civilian personnel with a budget just under $200 million. Mainar has an associate's degree in fire science from Mirama College and a bachelor of arts degree in public administration from San Diego State University. The interview was conducted by Firehouse Magazine Editor-in-Chief Harvey Eisner.

Why is it that the citizens of San Diego never seem to have backed legislation, bond issues or votes for more funding for fire protection in either the city or the county?

San Diegans have historically been fiscally conservative in their approach to funding public services. The deep recession we have experienced over the past decade along with increased criticism of public employee compensation packages and distrust of public officials has made the electorate more reluctant than ever to increase their tax rates to provide greater levels of service. While this is the case, in the aftermath of the 2007 wildfire, a ballot measure seeking a parcel assessment to provide additional firefighting resources was placed on the ballot. Although the measure passed in the city, it failed to win approval in the county. As a result, the measure was defeated. A more recent ballot measure to increase funding just in the City of San Diego was soundly rejected by the voters.

Even after two 100-year fires four years apart, are citizens still apathetic about the level of fire protection provided?

I don't feel like most people are apathetic about the potential for catastrophic loss from wildfires, but since only a relatively small percentage live adjacent to open wildland areas or on canyon rims, many feel the likelihood they will be directly impacted by a wildfire is simply not great enough to justify increasing their taxes to provide greater firefighting capability. This is particularly true since many in this down economy are struggling to fund other fundamental needs. I think the same holds true for the many in our communities who have never accessed our emergency services and feel they are unlikely to do so in the future. Of course, our biggest supporters are the relatively small number of citizens who directly consume the services we provide.

There are 47 fire stations protecting a city of 331 square miles with about one-quarter of the city in brush areas. Recent accreditation studies call for 19 new fire stations. In today's economy, is that feasible?

We recently engaged Citygate Associates to conduct a Standards of Response Coverage Deployment Study. Their analysis found that due to San Diego's unique topography of winding roads divided by canyons, it was not fiscally prudent to build the large number of fire stations it would take to be fully compliant with NFPA 1710. This resulted in adoption of a modified NFPA 1710 first-due engine response time goal of 7:30 from time of call receipt to arrival. Given this more appropriate response time goal, Citygate determined that the city's current deployment of 47 fire stations left 19 gaps in coverage. Ten of these gaps are large enough to justify the building of a fire station and nine could be covered by an alternate response concept we have named Fast Response Squads (two-person mini-pumpers). Addressing all of the capital needs identified in the Citygate Report would require approximately $97 million and the annual operating costs would be approximately $41 million. The recommendations and fiscal priorities have since been translated to a fire-year implementation plan that has been adopted by our City Council. While it is a significant step to have a plan in place, identifying the needed funding will be the key to implementing the plan.

Do many fire stations require rehabilitation? Are funds available?

Some of our fire stations are showing their age and are in need of refurbishment or replacement. We have design plans on the shelf or in development for several of our stations, but due to the tight budgets little money has been available to start construction. On a possitive note, our city recently entered the bond market to fund a backlog of deferred maintenance projects like fire station improvements and replacements. As a result, we hope to see activity in this area in the next one to two years.

The department is 200 firefighters below levels from a few years ago. Will new firefighters be hired?

Our firefighting staffing levels are down about 100 from previous years due to a management decision to backfill some vacancies with overtime rather than to hire firefighters to replace those who have retired or moved to other agencies. This was done as a cost-savings measure since it is less costly to pay overtime than to hire a fully benefitted employee. While we have not conducted a fire recruit academy in two years, we will be running one in July of this year. a one-week application period with little advertising yielded approximately 4800 applicants for the 30-60 anticipated openings over the next two years.

A ballot initiative in June would replace the defined benefit pension plan with a 401(k)-type program. How would that affect the department?

A Comprehensive Pension Reform (CPR) initiative has been placed on the ballot and is supported by our mayor and some members of our City Council. If approved by the voters, this would end the defined benefit retirement plan for all new city employees except police officers and replace it with a 401(a) plan, which is similar to the better-known 401(k). While the impact on hiring of firefighters is not yet known, I predict we will always see a large number of applicants for our openings, but unless other large agencies in California follow suit with pension reform, we will see our new firefighters move to agencies with better retirement plans once they have bolstered their resume with service in San Diego. If this occurs, our training costs would increase and we would be challenged to maintain the high level of service we currently provide with more experienced personnel.

In the past, the department had to brown out numerous units each day. How did the department find the fundig to keep all units open?

For a period of 17 months, we browned out up to eight of our 47 fire engines each day to save $11.5 million in overtime expense. Because thisnegatively impacted response times and cause concern within the communities that felt the greatest impacts, our mayor and City Council made restoration of the brown outs a priority for new revenues in the city's budget. Thankfully, this practice ended on July1, 2011, when our City Council allocated an additional $11.5 million in our budget to fully restore these units. 

The department has operated its training at the Naval Training Center (NTC), which the Navy let it use. This center may be used for other city business. Are there any plans to relocate the training academy or to have satellite locations? 

If our Regional Public Safety Training Institute at NTC is relocated to accommodate a higher need of the city, we will need to identify replacement facilities for both fire and police training activities. Should this occur, I see it as an opportunity for us to partner with other area fire agencies to develop three of four joint-use training facilities throughout the region. This would reduce the amount of time our units are out of service traveling to and from a centrally located training facility like NTC. This would not only make training delivery more efficient and less impactful to response coverage, but should also yield greater opportunities for cross-agency training and savings through elimination of duplicate training facilities.

There has been a tremendous amount of building downtown. Can the department keep up with all the high-rises being built?

There are now 205 high-rises in our city. Many are in our downtown area where no new fire stations have been built since 1971. Two nex fire stations are planned to address the tremendous growth we've seen in our core and were slated to be funded by redevelopment activity. Unfortunately, the building of these new stations is now threatened by the governor's elimination of redevelopment agencies and their funding. It remains to be seen what the impact of this change would be and how the stations would be funded if not via redevelopment dollars.

With a county fire department in its infancy, how will the city department work with county units and other nearby fire departments?

There are over 50 fire agencies in San Diego County. The county's efforts to establish a fire department is really a consolidation of several of the smaller departments under one leadership and funding umbrella. This will ultimately reduce the number of independent agencies and provide cost efficiencies. While automatic and mutual aid agreements are well established in our region, area fire chiefs have been hard at work improving coordination among all of our response agencies. One significant step forward was the connecting, in real time, of all our dispatch centers. This has let us to drop our jurisdictional boundaries and dispatch one another's resources to ensure the closest unit is always selected for the response. We are also developing common operational procedures and using technology to ensure common operating pictures are provided to all responder agencies.

 

 

 

 

06:26 Gepost door Carl Verstrepen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Honden, katten , hamsters, vissen, papegaaien - wie heeft uw voorkeur? Of dialect mayhap wat die niet- inheemse dieren - slangen, krokodillen , hagedissen, apen?

Gepost door: PhitteeImpath | 15-07-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.